Το δυναμικό της εταιρείας μας εξειδικεύεται στη σύνταξη μια σειράς μελετών που απαιτούν την συνεισφορά δασολόγου ή περιβαλλοντολόγου (Δασολογικές Μελέτες, Περιβαλλοντικές Μελέτες, Μελέτες Φωτοερμηνείας, Εκθέσεις Πραγματογνωμοσύνης, κ.α.).

Στα αντικείμενα εργασίας ενός Δασολόγου συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά τα παρακάτω:

• Η προσφορά βοήθειας σε εταιρείες και ιδιώτες που δραστηριοποιούνται σε χερσαία φυσικά οικοσυστήματα ώστε να διασφαλίσουν τις απαραίτητες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.

• Η συμβουλευτική υποστήριξη εταιρειών και οργανισμών για την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον πολιτικών.

• Η σύνταξη μελετών που αφορούν αντικείμενα εντός δασικών περιοχών, όπως είναι η διάνοιξη δρόμων και η διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων (Δασολογικές Μελέτες).

Ο έλεγχος, μέσω επιστημονικών και νομικών κριτηρίων, της μορφής μιας ιδιοκτησίας σε παρόντα ή παρελθόντα χρόνο (πιθανότητα υπαγωγής στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας).

Αναλυτικότερα οι προσφερόμενες υπηρεσίες μπορούν να αναλυθούν στις εξής κατηγορίες:

dasologikes-meletes

Δασολογικές Μελέτες

 • Φωτοερμηνεία μέσω στερεοσκοπικής παρατήρησης στερεοζευγών αεροφωτογραφιών διαφόρων ετών λήψης για τον έλεγχο ύπαρξης κτισμάτων, μονοπατιών και ορίων.
 • Σύνταξη έκθεσης πραγματογνωμοσύνης για κάθε νόμιμη χρήση.
 • Σύνταξη και αναμόρφωση Δασικού Χάρτη
 • Παροχή συμβουλών και τεχνικής υποστήριξης προς φυσικά και νομικά πρόσωπα σχετικά με τους Αναρτημένους Δασικούς χάρτες
 • Σύνταξη Μελετών Αντιπυρικής Προστασίας
 • Σύνταξη Δασικών Μελετών (Διαχειριστικών, Οδοποιίας, Αναδασώσεων κλπ)
 • Σύνταξη Πίνακα Υλοτομίας
 • Σύνταξη Φυτοτεχνικών Μελετών αποκατάστασης περιοχών.
 • Σύνταξη Μελετών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης.
 • Παροχή νομικών και τεχνικών πληροφοριών οι οποίες αφορούν δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις.
 • Διεκπεραίωση διαδικασίας έκδοσης βεβαίωσης για δασικό ή μη χαρακτήρα ιδιοκτησίας για πυρόπληκτους Ανατολικής και Δυτικής Αττικής (Μάτι, Κινέτα κ.α.), προκειμένου να υποβληθεί στο αρμόδιο Τ.Α.Ε.Φ.Κ.
perivallontikes-meletes

Περιβαλλοντικές Μελέτες

 • Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.(Μ.Π.Ε.)
 • Σύνταξη Μελέτης Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) έργων και δραστηριοτήτων.
 • Σύνταξη Σχεδίων Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.).
 • Σύνταξη Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α).
 • Σύνταξη Μελέτης Περιβάλλοντος για την Τροποποίηση ΑΕΠΟ.
 • Σύνταξη Μελέτης Περιβάλλοντος για την Ανανέωση ΑΕΠΟ.
 • Σύνταξη Οικολογικής Μελέτης Βάσης για την Εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων.
 • Σύνταξη Ειδικών Ορνιθολογικών Μελετών
 • Σύνταξη Φακέλου για την αδειοδότηση σταυλικών εγκαταστάσεων.
Yphresies-euruterou-antikeimenou

Υπηρεσίες ευρύτερου αντικειμένου

 • Χαρτογραφική αποτύπωση όλων των φυσικών και ανθρωπογενών αντικειμένων (χρήσεις γης, μορφές κάλυψης, ζώνες εξάπλωσης ειδών, υδρογραφικά και οδικά δίκτυα δίκτυα κ.α.)
 • Χαρτογραφικές συνθέσεις και παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων κάθε κλίμακας και διάστασης.
 • Πολυκριτηριακή ανάλυση χώρου με τη βοήθεια γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών ως εργαλεία λήψης αποφάσεων (Decision Support Systems DSS).
 • Χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφορικών (G.I.S) για τη διαχείριση και την οπτική αποτύπωση γεωχωρικών βάσεων δεδομένων.
 • Συνεργασία με επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων και κλάδων (μηχανικούς, περιβαλλοντολόγους, τοπογράφους) για την υλοποίηση διεπιστημονικών μελετών.