Δασικός Χάρτης

Ο Δασικός Χάρτης έχει ως αντικείμενο την οριοθέτηση και καταγραφή των δασών και δασικών εκτάσεων, που διέπονται από το ειδικό προστατευτικό πλαίσιο των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, κατά τρόπο ακριβή, διαφανή και οριστικό.

Ο Δασικός Χάρτης καταρτίζεται με την οριοθέτηση δασών και δασικών εκτάσεων, μέσω της φωτοερμηνείας ιστορικών (1945) και πρόσφατων αεροφωτογραφιών (2007-2009 ή 2015), σύμφωνα με τις διατάξεις τις δασικής νομοθεσίας.

Τα αποτελέσματα της οριοθέτησης αυτής εμφανίζονται σε κατάλληλα υπόβαθρα (ορθοφωτογραφίες) πρόσφατης απεικόνισης.

Ο συνδυασμός της φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών διαφορετικής ημερομηνίας λήψης, μιας παλαιάς (1945/1960) και μιας πρόσφατης (π.χ. 2007) που καλύπτουν την ίδια περιοχή, μπορεί να αποδώσει τις παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορίες Δασικού Χάρτη

Η ανάρτηση δασικού χάρτη αποτελεί κορυφαία διαδικασία δημοσιότητας επί του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη. Κατά αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου για τον χαρακτήρα των εκτάσεων (δασικός ή μη δασικός) και δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του επί αυτών.

 

Δασικός Χάρτης: Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης για να υποβάλει αντίρρηση:

Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης για να υποβάλει αντίρρηση

Σε εφαρμογή του νόμου 4389/2016, η αρμοδιότητα για την ανάρτηση Δασικών Χαρτών όπως και για όλες τις εργασίες μέχρι και την κύρωση του δασικού χάρτη ανήκει στην οικεία Δ/νση Δασών της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΧΑ ΑΕ, δημιούργησε μια ειδική εφαρμογή για την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών στο διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτό, όλοι έχουν άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο του δασικού χάρτη και μπορούν να πληροφορηθούν εάν η έκταση που τους ενδιαφέρει έχει δασικό ή μη χαρακτήρα.

Σε κάθε περιοχή για την οποία αναρτάται ο Δασικός Χάρτης συγκροτούνται Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ) με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου.

 

Δασικός Χάρτης: Διαδικασία Υποβολής Αντίρρησης

Διαδικασία Υποβολής Αντίρρησης

Προϋποθέσεις

Προκειμένου να υποβληθεί αντίρρηση από ένα πολίτη κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη, υπάρχουν τρεις βασικές προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα:

 1. Να συμπληρωθούν τα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα,
 2. Να συμπληρωθούν μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής οι γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ ’87) των κορυφών του πολυγώνου / γεωτεμαχίου, που περικλείει την έκταση, της οποίας αμφισβητείται ο δασικός/χορτολιβαδικός χαρακτήρας, σύμφωνα με τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη.
 3. Να καταβληθεί το ειδικό τέλος για την υποβολή αντίρρησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Εντός της συνολικής προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ ταχυδρομικώς, τα παρακάτω στοιχεία σε έντυπη μορφή:

 1. Υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησής του, όπως αυτό παράγεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων, αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
 2. Τα στοιχεία που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον (υπό μορφή απλών φωτοαντιγράφων).
 3. Αντίγραφο του Αποδεικτικού Πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους, που εκτυπώνεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων.
 4. Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
 5. Φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους σε περίπτωση πληρωμής σε τραπεζικό κατάστημα.

 

Για να δείτε τις περιοχές για τις οποίες έχει αναρτηθεί ο Δασικός Χάρτης πατήστε εδώ

Δασικές εκτάσεις

Η ForestPlan Environmental Consulting αναλαμβάνει:

 • τον εντοπισμό του γεωτεμαχίου,
 • τον έλεγχο ύπαρξης δασικών τμημάτων,
 • την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου περί των διαθέσιμων τρόπων αντιμετώπισης,
 • τη υλοποίηση της όποιας διαδικασίας συμφωνηθεί.

Συνοπτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες της ForestPlan Environmental Consulting είναι:

 1. Η γεωαναφορά, η ψηφιοποίηση και ο εντοπισμός της ιδιοκτησίας.Δάσος Ελάτης
 2. Ο έλεγχος των αποδιδόμενων χαρακτήρων του Δασικού Χάρτη εντός αυτής.
 3. Η διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης της μορφής κάλυψης της ιδιοκτησίας.
 4. Η εξέταση και η επιλογή του σωστού εργαλείου δράσης (η αντίρρηση δεν είναι σε όλες της περιπτώσεις ο ενδεικνυόμενος τρόπος αντιμετώπισης).
 5. Η υποβολή ψηφιακής αντίρρησης με τη:
  – συμπλήρωση της ειδικής φόρμας αντίρρησης,
  – τεκμηρίωση του έννομου συμφέροντος,
  – τεκμηρίωση των λόγων της αντίρρησης για κάθε επιμέρους τμήμα του ακινήτου,
  – τη συλλογή των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων,
  – τη προετοιμασία του αναλογικού φακέλου κατάθεσης.
 6. Η σύνταξη τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας, η οποία θα υποστηρίζει τους ισχυρισμούς της κάθε αντίρρησης.
 7. Η παράσταση ως Τεχνικός Σύμβουλος στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων.

Αντιρρήσεις δίχως πληρωμή παραβόλου (Ατελώς)

Εκτός των γενικών περιπτώσεων όπου ο πολίτης πληρώνει κάποιο τέλος για να υποβάλει αντίρρηση κατά του Δασικού Χάρτη υπάρχουν και ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής τέλους. Αυτές είναι οι:

Δασικό τοπίο

α) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης σχεδίων πόλεως.
β) Αντιρρήσεις που αφορούν σε περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογραφίας, αλλάς περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού και του αναδασμού.
γ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού και του αναδασμού.
δ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού και δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.
ε) Αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 ν. 998/1979 (Πρωτοβάθμιες, Δευτεροβάθμιες , Σ.τ.Ε)
στ) αντιρρήσεις που υποβάλλονται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού,
ζ) αντιρρήσεις που υποβάλλονται από την Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθ. 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

 

Στις περιπτώσεις όπου έχουμε λανθασμένη απόδοση των οριογραμμών της διοικητικής πράξης, η ForestPlan Environmental Consulting, αναλαμβάνει τη σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Ελέγχου Οριογραμμών, την οποία θα χρησιμοποιήσει ο πολίτης υποστηρικτικά στο αίτημα του.

 

Δείτε τις περιοχές για τις οποίες ο Δασικός Χάρτης βρίσκεται σε διαδικασία ανάρτησης

Τακτοποίηση αυθαιρέτων εντός δασικών εκτάσεων και οικιστικών πυκνώσεων

Με τον πρόσφατο Ν. 4685/2020, καθορίστηκε η διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων κτισμάτων εντός οικιστικών πυκνώσεων. Η διαδικασία αυτή η οποία θα ολοκληρωθεί σε βάθος χρόνου, απαιτεί αρκετά βήματα και ενέργειες τόσο από τον πολίτη όσο και από τη Διοίκηση. Τα βήματα αυτά και το κόστος της διαδικασίας περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:

Βήμα 1ο

Εντός 2 μηνών από την έναρξη ισχύος του 4685/2010 θα αναρτηθούν τα τμήματα των δασικών χαρτών που περιείχαν οικιστικές πυκνώσεις, από τις δασικές υπηρεσίες.

Βήμα 2ο

Εντός 105 ημέρων (125 ημέρες για κατοίκους εξωτερικού) από την ημερομηνία ανάρτησης του δασικού χάρτη ο πολίτης θα πρέπει να υποβάλλει αντίρρηση κατά του δασικού αν θεωρεί πως αυτός αποτυπώνει λανθασμένη κατάσταση, καταβάλλοντας  παράβολο, το ύψος του οποίου εξαρτάται από το εμβαδό του γηπέδου.

Βήμα 3ο

Μετά το πέρας του παραπάνω διαστήματος ακολουθεί η εξέταση της υποβληθείσας αντίρρησης από τη σχετική ΕΠΕΑ η οποία θα αποφανθεί επί της ορθότητας του Δασικού Χάρτη. Αν ο χάρτης περιέχει σφάλμα, τότε αυτός αναμορφώνεται, η εξεταζόμενη έκταση παύει να διέπεται από τη δασική νομοθεσία και η διαδικασία ολοκληρώνεται. Σε κάθε περίπτωση, ακολουθεί η κύρωση του δασικού χάρτη. Κατά των πράξεων κύρωσης δασικών χαρτών επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Βήμα 4ο

Παράλληλα με το βήμα 2, και πάντως εντός έξι (6) μηνών από την ανάρτηση του δασικού χάρτη, ο πολίτης μπορεί να υποβάλλει αίτηση τακτοποίησης για την αυθαίρετη κατοικία του (και όχι για κάθε αυθαίρετη κατασκευή), σε ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα καταβάλλοντας ένα παράβολο της τάξης των 250€. Η υποβολή του αιτήματος έχει ως συνέπεια την άμεση αναστολή των τυχόν επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων και τη μη επιβολή νέων.

Βήμα 5ο

Κατόπιν, για κάθε Περιφέρεια της Χώρας καταρτίζεται μια ή περισσότερες οικονομοτεχνικές μελέτες, στις οποίες θα αναλύονται οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες τόσο σε περίπτωση κατεδάφισης, όσο και σε περίπτωση προσωρινής διατήρησης των αυθαίρετων κατασκευών. Η διάρκεια κατάρτισης των συγκεκριμένων μελετών είναι ακόμη άγνωστη.  Βάσει των παραπάνω μελετών κάποιες εκ των οικιστικών πυκνώσεων θα απορριφθούν και οι κατοικίες εντός αυτών θα εξαιρεθούν από τη δυνατότητα τακτοποίησης, ενώ οι υπόλοιπες θα γίνουν αποδεκτές θεωρώντας ότι το κόστος κατεδάφισης θα είναι μεγαλύτερο του κόστους διατήρησης.

Βήμα 6ο

Για τις οικιστικές πυκνώσεις, που τελικά θα περιλαμβάνουν κατοικίες, οι οποίες θα μπορούν να υπαχθούν στις εξαιρέσεις κατεδάφισης, βάσει των οικονομοτεχνικών μελετών, θα εκδοθούν προεδρικά διατάγματα με τα ειδικότερα κριτήρια υπαγωγής και τον τρόπο υπολογισμού του προστίμου ανά κατασκευή.

Βήμα 7ο

Εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων, οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώσουν την αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις των εξαιρέσεων από τη κατεδάφιση. Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. και τη πληρωμή του τελικού προστίμου.

Βήμα 8ο

Εντός δύο (2) μηνών από τη κατάθεση  των παραπάνω δικαιολογητικών γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο η αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος.

Βήμα 9ο

Αν τελικά γίνει αποδεκτή η τελική αίτηση του ενδιαφερόμενου, τότε αυτός πρέπει να καταβάλει το ειδικό πρόστιμο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία τακτοποίησης.

Διευκρινήσεις επί της παραπάνω διαδικασίας τακτοποίησης

 1. Σε περίπτωση που προκύπτει, μετά την αποδοχή αντιρρήσεων ότι η υπαχθείσα κατοικία βρίσκεται επί ακινήτου που δεν διέπεται από τη δασική νομοθεσία, η υπαγωγή σε τακτοποίηση αίρεται και επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο τα παράβολα και πρόστιμα που έχει τυχόν καταβάλει.
 2. Η παραπάνω διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις των εξαιρέσεων από τη κατεδάφιση δεν αφορά τα αυθαίρετα εκτός οικιστικών πυκνώσεων.
 3. Ακόμα και αν πολίτης υπαχθεί στην διαδικασία υπαγωγής και καταβάλει το ειδικό πρόστιμό, δεν θα έχει τη δυνατότητα της μεταβίβασης του ακινήτου.
 4. Η παραπάνω διαδικασία δεν αφορά αυθαίρετα που ανεγείρονται μετά την 28η Ιουλίου 2011, αυθαίρετα εντός προστατευόμενων περιοχών, αναδασωτέων εκτάσεων και μιας σειράς άλλων περιορισμών.
 5. Η προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα (30) έτη