Δασικός Χάρτης - Forestplan Environmental Consulting

Ο Δασικός Χάρτης έχει ως αντικείμενο την οριοθέτηση και καταγραφή των δασών και δασικών εκτάσεων, που διέπονται από το ειδικό προστατευτικό πλαίσιο των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, κατά τρόπο ακριβή, διαφανή και οριστικό.

Για να υλοποιηθεί η κατάρτιση του Δασικού Χάρτη συνδυάζεται η καταγραφή των υφιστάμενων δασών και δασικών εκτάσεων μέσω φωτοερμηνείας που υπήρχαν το 1945 αλλά και στη πρόσφατη εποχή (έτη λήψης αεροφωτογραφιών 2007-2009).

Ο συνδυασμός της φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών διαφορετικής ημερομηνίας λήψης, μιας παλαιάς (1945/1960) και μιας πρόσφατης (π.χ. 2007) που καλύπτουν την ίδια περιοχή, μπορεί να αποδώσει τις παρακάτω κατηγορίες:

Η ανάρτηση δασικού χάρτη αποτελεί κορυφαία διαδικασία δημοσιότητας επί του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη. Κατά αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου για τον χαρακτήρα των εκτάσεων (δασικός ή μη δασικός) και δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του επί αυτών.

 

 

Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης για να υποβάλει αντίρρηση:

Οικισμός, αγροτικές εκτάσεις και δασικές εκτάσεις

Σε εφαρμογή του νόμου 4389/2016, η αρμοδιότητα για την ανάρτηση Δασικών Χαρτών όπως και για όλες τις εργασίες μέχρι και την κύρωση του δασικού χάρτη ανήκει στην οικεία Δ/νση Δασών της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΧΑ ΑΕ, δημιούργησε μια ειδική εφαρμογή για την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών στο διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτό, όλοι έχουν άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο του δασικού χάρτη και μπορούν να πληροφορηθούν εάν η έκταση που τους ενδιαφέρει έχει δασικό ή μη χαρακτήρα.

Σε κάθε περιοχή για την οποία αναρτάται ο Δασικός Χάρτης συγκροτούνται Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ) με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου.

 

Διαδικασία Υποβολής Αντίρρησης

Προϋποθέσεις

Προκειμένου να υποβληθεί αντίρρηση από ένα πολίτη κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη, υπάρχουν τρεις βασικές προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα:

Αγροτικές εκτάσεις και στο βάθος η οριογραμμή του δάσους

 1. Να συμπληρωθούν τα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα,
 2. Να συμπληρωθούν μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής οι γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ ’87) των κορυφών του πολυγώνου / γεωτεμαχίου, που περικλείει την έκταση, της οποίας αμφισβητείται ο δασικός/χορτολιβαδικός χαρακτήρας, σύμφωνα με τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη.
 3. Να καταβληθεί το ειδικό τέλος για την υποβολή αντίρρησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Εντός της συνολικής προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ ταχυδρομικώς, τα παρακάτω στοιχεία σε έντυπη μορφή:

 1. Υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησής του, όπως αυτό παράγεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων, αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
 2. Τα στοιχεία που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον (υπό μορφή απλών φωτοαντιγράφων).
 3. Αντίγραφο του Αποδεικτικού Πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους, που εκτυπώνεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων.
 4. Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
 5. Φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους σε περίπτωση πληρωμής σε τραπεζικό κατάστημα.

Για να δείτε τις περιοχές για τις οποίες έχει αναρτηθεί ο Δασικός Χάρτης πατήστε εδώ

Δασικές εκτάσεις

Η ForestPlan Environmental Consulting αναλαμβάνει:

 • τον εντοπισμό του γεωτεμαχίου,
 • τον έλεγχο ύπαρξης δασικών τμημάτων,
 • την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου περί των διαθέσιμων τρόπων αντιμετώπισης,
 • τη υλοποίηση της όποιας διαδικασίας συμφωνηθεί.

Συνοπτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες της ForestPlan Environmental Consulting είναι:

 1. Η γεωαναφορά, η ψηφιοποίηση και ο εντοπισμός της ιδιοκτησίας.Δάσος Ελάτης
 2. Ο έλεγχος των αποδιδόμενων χαρακτήρων του Δασικού Χάρτη εντός αυτής.
 3. Η διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης της μορφής κάλυψης της ιδιοκτησίας.
 4. Η εξέταση και η επιλογή του σωστού εργαλείου δράσης (η αντίρρηση δεν είναι σε όλες της περιπτώσεις ο ενδεικνυόμενος τρόπος αντιμετώπισης).
 5. Η υποβολή ψηφιακής αντίρρησης με τη:
  – συμπλήρωση της ειδικής φόρμας αντίρρησης,
  – τεκμηρίωση του έννομου συμφέροντος,
  – τεκμηρίωση των λόγων της αντίρρησης για κάθε επιμέρους τμήμα του ακινήτου,
  – τη συλλογή των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων,
  – τη προετοιμασία του αναλογικού φακέλου κατάθεσης.
 6. Η σύνταξη τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας η οποία θα υποστηρίζει τους ισχυρισμούς της κάθε αντίρρησης.
 7. Η παράσταση ως Τεχνικός Σύμβουλος στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων.

Αντιρρήσεις δίχως πληρωμή παραβόλου (Ατελώς)

Εκτός των γενικών περιπτώσεων όπου ο πολίτης πληρώνει κάποιο τέλος για να υποβάλει αντίρρηση κατά του Δασικού Χάρτη υπάρχουν και ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής τέλους. Αυτές είναι οι:

Δασικό τοπίο

α) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης σχεδίων πόλεως.
β) Αντιρρήσεις που αφορούν σε περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογραφίας, αλλάς περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού και του αναδασμού.
γ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού και του αναδασμού.
δ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού και δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.
ε) Αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 ν. 998/1979 (Πρωτοβάθμιες, Δευτεροβάθμιες , Σ.τ.Ε)
στ) αντιρρήσεις που υποβάλλονται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού,
ζ) αντιρρήσεις που υποβάλλονται από την Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθ. 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

 

Στις περιπτώσεις όπου έχουμε λανθασμένη απόδοση των οριογραμμών της διοικητικής πράξης, η ForestPlan Environmental Consulting, αναλαμβάνει τη σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Ελέγχου Οριογραμμών, την οποία θα χρησιμοποιήσει ο πολίτης υποστηρικτικά στο αίτημα του.

 

Περιοχές για τα οποίες ξεκινούν τώρα οι μελέτες κατάρτισης Δασικών Χαρτών:

 

Διευθύνσεις Δασών που για το σύνολό τους ή για τμήμα τους  βρίσκεται υπό εξέλιξη η διαδικασία Ανάρτησης Δασικών Χαρτών και μπορεί ο πολίτης να υποβάλλει Αντίρρηση:

Πάραταση υποβολής αντίρρησης

Δείτε τις περιοχές για τις οποίες βρίσκεται σε εξέλιξη η Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη

 

Περιοχές που έχουν αναρτηθεί στο σύστημα της ΕΚΧΑ και σύντομα θα είναι δυνατή η υποβολή αντίρρησης από τους ενδιαφερόμενους:

Νέες αναρτήσεις δασικών χαρτών